Protopannaria pezizoides

Scientific name:  Protopannaria pezizoides
Swedish name: gytterlav