Småryd (del av Allerum 4:28)

Ladda hem den senaste inventeringsrapporten som PDF: Inventeringsrapport, Småryd: del av Allerum 4:28 (version 20211005) >>

En del av Småryds skogsområden avverkningsanmäldes 2/12 2020. Området som ligger i Helsingborgs kommun är 4,5 hektar stort och domineras av ädellövskog. Syftet med avverkningsanmälan är föryngringsavverkning. Avverkningsanmälan utgör en del av Allerum 4:28 och området ligger insprängt mellan andra skogspartier med höga naturvärden (figur 1). Skogsstyrelsens ärendenummer är A 63942–2020.

Det avverkningsanmälda området utgörs av ädellövsskog (före detta slåtteräng med glest trädskikt). I dagsäget dominerar bok som överståndare men det finns även mycket skogslind, ask, björk, klibbal, avenbok. I vissa delar även skogslönn och fågelbär. I den södra delen finns partier med stort inslag av hassel. Död ved förekommer rikligt, huvudsakligen i form av boklågor (i olika successionsstadier), bokhögstubbar, torrträd av bok samt asklågor. Det finns även en hel del döende bok och ask. Artstocken tyder på en trädkontinuitet och kontinuitet på död ved. Med undantag för enstaka senvuxna träd längs ytterkanterna så saknas gamla träd vilket förklarar avsaknaden av rödlistade lavar. Ett flertal träd börjar dock uppnå en ålder då de börjar bli intressanta även för mer krävande epifyter.

Scrolla ner (förbi artlistan) för miljö- och artbilder. 

Naturvårdsarter som noterats inom det avverkningsanmälda området, enbart sentida fynd är medtagna

 • Skillerticka (VU), källa Lars Salomon 2021
 • Sydlig sotticka (NT), källa Lars Salomon 2021
 • Bokvaxskivling (NT), källa Lars Salomon 2021
 • Hypoxylon petriniae (NT), källa Lars Salomon, Stefan Phalagorn 2021
 • Elegant sköldlav (NT), flertal fynd på stamdelar och grenar på avverkad ask, källa: Lars Salomon 2021
 • Tusengömming (NT), källa Stefan Phalagorn, Lars Salomon 2021
 • Entita (NT), källa Bengt Hertzman 2021
 • Brandticka (fd rödlistad), källa Lars Salomon 2021
 • Rikfruktig blemlav, källa Lars Salomon 2021
 • Hagfingervamp (s.str), källa Stefan Phalagorn, Lars Salomon 2021
 • Gyttrad taggsvamp, källa Lars Salomon 2021
 • Elfenbensvaxskivling (krävande art, flera mycel), källa Lars Salomon 2021
 • Lömsk flugsvamp (signalart), källa Lars Salomon 2021
 • Kantarellmussling (flera mycel), källa Lars Salomon 2021
 • Bokhätta (DD), källa Jan Svensson, Stefan Phalagorn 2020, Lars Salomon 2021
 • Rostticka (signalart), källa Jan Svensson, Stefan Phalagorn 2020, Lars Salomon 2021
 • Saffranshätta (flera mycel), källa Lars Salomon 2021
 • Bokticka (indikatorart), källa Lars Salomon 2021
 • Olivklotterlav (typisk art, på flertal askar 2015, något osäker status 2021 pga askskottsjuka och avverkning), källa Lars Salomon 2015
 • Kraterporlav, källa Lars Salomon 2021
 • Glansfläck, källa Lars Salomon 2021
 • Jaguarfläck, källa Lars Salomon 2021
 • Klotterlav, källa Lars Salomon 2021
 • Skriftlav, källa Lars Salomon 2021
 • Stubbspretmossa (signalart), källa Lars Salomon 2021
 • Skuggsprötmossa (signalart), källa Lars Salomon 2021
 • Ramslök (signalart), källa Lars Salomon 2015, 2017, 2021
 • Lundslok (typisk art), källa Lars Salomon 2015, 2021
 • Hässlebrodd, källa Lars Salomon 2021
 • Skärmstarr, källa Lars Salomon 2021
 • Gullris (ängs & betesmarksindikator), källa Lars Salomon 2021
 • Blanksvart trämyra (hålträdsart), källa Lars Salomon 2021
 • Skogslind, självföryngrad, förekommer mkt rikligt