Menu Close
Fältflora över signalarter i skog

Fältflora över signalarter i skog

2023-11-23 – The new edition of Fältflora över signalarter i skog is now available for order. The book describes 219 forest indicator species within mosses, lichens and vascular plants.  

(SWE) Detta är den andra upplagan av en översiktlig bildflora som behandlar skogliga signalarter bland lavar, mossor och kärlväxter. Boken innehåller samtliga arter som var med i 2013-års förteckning från Skogsstyrelsen. Sedan den listan släpptes har bland annat rödlistade arter skiljts ut från signalarterna eftersom de redan ingår i begreppet naturvårdsarter. En del arter har även fått en uppdaterad bedömning och har antingen tagits bort helt från listan eller ändrats till ekologiska ståndortsindikatorer. Vilken kategori som arterna tillhör samt rödlistning framgår tydligt under respektive art i boken. Den nya uppdelningen påverkar naturligtvis inte arternas krav på livsmiljö eller deras lämplighet som indikatorer på skyddsvärda skogar. Därför känns det fortfarande väl motiverat att ha med hela listan i boken.

Upplagan har fått en hel del nytt bildmaterial och några nya illustrationer. Dessutom har taxonomin och rödlistningen uppdaterats i enlighet med Artdatabanken.

Lake Fiskelös

Tresticklan National Park

With an area of 30 square kilometers, the National Park is the largest roadless and old growth forest area in the south of Sweden. 

Varicellaria velata

Swedish epiphytic lichens

Explore the diversity of the lichen flora living on bark and wood.

Forest indicator species

The photo gallery with Swedish forest indicator species has moved off site. The photos are still accessible but via a Web App, better suited for use on mobile devices. Unfortunately only available in Swedish (at least for now). 

(SWE) Bilderna på Skogsstyrelsens signalarter har flyttat från hemsidan och istället blivit en del av en webbapp. Den är betydligt mer strömlinjeformad och bättre anpassad för fältarbete med mobil eller surfplatta.